Veiligheid van de apothekers

26 mei 2008

Gewelddaden waarvan bepaalde categorieën van personen die een taak van openbare dienst of algemeen belang waarnemen – zoals apothekers en geneesheren, maar eveneens de bedienden van het openbaar vervoer die de laatste weken bijzonder geviseerd werden – het slachtoffer zijn genieten sedert een wet van 2006[1] een specifieke behandeling in het Strafwetboek.

Het feit dat de gewelddaden gepleegd worden tegen deze categorieën van personen levert een verzwarende omstandigheid op, hetgeen aanleiding geeft tot een strengere straf voor de dader.

Een recente omzendbrief die een aantal richtlijnen geeft aan de politiediensten en aan de leden van het parket[2] bevestigt de wil van de samenleving om aan de dader van dergelijke feiten duidelijk te maken dat zijn gedrag afgekeurd wordt en aan het slachtoffer dat men begaan is met zijn situatie. De omzendbrief geeft een aantal maatregelen aan die tot doel hebben om te vermijden dat er een gevoel van frustratie zou zijn bij de betrokken beroepsbeoefenaars.

[1] Wet van 20 december 2006 tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strengere bestraffing van gewelddaden tegen bepaalde categorieën van personen (B.S. 12 februari 2007).

[2] Omzendbrief COL 3/2008 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep van 26 februari 2008.