Nieuw Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers

06 feb. 2009
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuw Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers

Het nieuw koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers zal binnenkort het oude K.B. van 31 mei 1885 vervangen. De datum van inwerkingtreding van deze tekst is bepaald op 9 februari, behalve voor sommige bepalingen waarvoor een latere toepassingsdatum is voorzien. Het K.B. van 31 mei 1885 blijft echter van toepassing voor de ziekenhuisapothekers, voor wie een nieuwe reglementering in voorbereiding zou zijn bij het FAGG.

Het nieuwe K.B. bevat vijf bijlagen :

  • Bijlage nr.1: de “ Gids voor Goede Officinale Farmaceutische Praktijken “ : een praktisch handboek met overzicht van de regels die in de officina nageleefd moeten worden;
  • Bijlage nr.2: de lijst van de geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen die steeds voorhanden moeten zijn in de apotheken;
  • Bijlage nr.3: de lijst van de instrumenten en de installaties die in iedere apotheek op elk ogenblik moeten aanwezig zijn;
  • Bijlage nr.4: het formulier voor uitgestelde aflevering;
  • Bijlage nr.5: het model van attest van vergoedbare farmaceutische verstrekkingen in het kader van een bijkomende verzekering (“BVAC”).

De Nationale Raad buigt zich momenteel over een herziening van de Code van farmaceutische plichtenleer teneinde de aanpassingen in te voeren die noodzakelijk zijn na de inwerkingtreding van het nieuwe K.B.

Uiteraard blijven alle essentiële regels van het beroep van toepassing.

Het K.B. brengt een grondige verandering teweeg van de farmaceutische activiteiten door het toestaan van de verkoop van niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen via internet. Het is belangrijk te onderstrepen dat iedere website van de apotheker een virtuele verlenging van de apotheek vormt, en dat alle farmaceutische activiteiten die op deze manier aan de patiënten via internet voorgesteld worden, onderworpen blijven aan het strikte kader van de algemene beginselen en de bijzondere plichten die in de Code van Farmaceutische Plichtenleer vermeld worden. Zo mogen bijvoorbeeld de elektronische identificatiegegevens die de apotheek gebruikt naar het publiek toe (e-mailadres, domeinnaam of URL) geen afbreuk doen aan de essentiële regels van het beroep en mogen zij onder meer geen elementen bevatten die getuigen van commerciële overdrijving. Tijdens zijn volgende zitting zal de Nationale Raad zich specifiek buigen over de aanpassingen die noodzakelijk zijn i.v.m. de deontologische principes die van toepassing zijn op de website van de apotheker.